تاریخ:09:19-1394/08/19
الزامات و بایسته های انتخابات آینده مجلس
حسین برزگر

اصلاح نیوز : حسین برزگر ولیکچالی، روزنامه نگار و مدرس دانشگاه: 1. پیش بینی نحوه آرایش سیاسی و نتایج انتخابات مجلس دهم (7 اسفند 94) به دلیل وجود متغیرهای پیچیده مؤثر در حوزه تحولات اجتماعی و سیاسی و گاه تأثیر پذیری برخی عوامل ساده ولی پیش بینی نشده، روندهای مطلوب و یا ممکن را در عالم واقع تغییر می دهد.

2. فهم کنش های سیاسی جامعه دستخوش تغییر در قالب و در زبان محدود سیاست آن هم سیاست روزمره کار آسانی نیست. حوزه اجتماع دایره ای وسیع، پر دامنه و متنوع است که تحولات آن همیشه به آسانی به چشم نمی خورد.

3. افکار عمومی به ویژه در موقعیت تضعیف نهاد های مدنی و فقدان نظام حزبی نمی توان به سهولت شناخت و برآورد کرد.

4. افکار عمومی وقتی که شکل گرفت و بیان شد قابل شناخت و برآورد شدنی است، در حال حاضر پیش بینی ها مبتنی بر تخیل و قدرت درک شگفتی ها و پدیده ها در جامعه است.

5. انتخابات با فرایند شکل گیری آن، میزان و سطح ورود نخبگان و شخصیت های تأثیرگذار و تبدیل شدن به مسأله عمومی و حد مشارکت سیاسی شهروندان نسبت مستقیمی دارد.

6. ضعف نهادهای مدنی و ساختار های سیاسی در جامعه به ویژه استان مازندران {هرچند با وجود برخی احزاب، گروه ها، جمعیت ها و تشکل های سیاسی کم جان و کم سو } موجب می شود که گرمی تنور انتخابات و درگیر شدن همه جانبه افکار عمومی، بیشتر در مراحل نزدیک به انتخابات به چشم می آید تا در ماه های دور از آن؛ چه آنگاه دولت در حوزه سیاست داخلی و انتخابات کمترین تحرک، برنامه مدون و عملیاتی را از خود تا کنون بروز و ظهور نداده است. (چون که با اولویت های دیگری در مواجهه است.)

7. برآورد واقعی انتخابات و کم و کیف آن مقوله ای است که در روزهای منتهی به انتخابات میسرتر است، چون پدیده افکار عمومی در ایران عمدتأ سیال و مبتنی بر واکنش سیاسی و هیجان احساسی جریان های برآمده از واکنش های تدریجی در لحظه ها به شمار می آید نه پدیده ای ملموس و مشهود و متکی بر نهادهای مدنی و مشارکت و رقابت نهادی شده سیاسی در این روزها است که می توان پیش بینی واقع گرایانه انتخاب و آرایش سیاسی مجلس آینده را تعیین و تبیین کرد.

روزهایی که معلوم شده مردم به چه چیز در انتخابات می اندیشند و چگونه می خواهند به آن خواسته های خود برسند و میدان کنشگری و سیاست ورزی آنان تا چه اندازه بالاست و در این میدان به چه زبانی از سیاست ورزی ، نقش آفرینی می شود؟

8. آینده قابل کشف نیست بلکه باید دید چگونه ساخته می شود. در فرهنگ عامه، آینده را از روش های تخیلی–فلسفی و یا تخیلی–علمی برای بیان رسم و امید ها و امکان ها و یا امتناع های سیاسی را می توان به میدان آورد اما در فرهنگ سیاسی ترجیح آن است که بر پایه مشاهده مبتنی بر مشارکت رفتار شود؛ بنابراین مشارکت مؤثر سیاسی در میانه میدان حضور شکل می گیرد نه در کنار آن.

9. انتخابات 24 خرداد، نگرانی مردم از آینده و رهایی از وضع موجود را برطرف کرد و افکار عمومی را به سوی انتخابی عقلانی سوق داد. تداوم این تجربه و زبان آوری سیاست به همین سیاق در انتخابات آینده مجلس هم ممکن و هم مطلوب است. جامعه متحول ایران بالاخص دیار مازندران ، خواست ها و مطالبات جدید دارد و در پی برآوردن آنها از راه های عقلانی است.

جامعه ایرانی و سرزمین تبرستان میلی به افراط و افراطی گری ندارد و بیشتر به کاربست عقل و تدبیر برای دور کردن مخاطرات مختلف از پیش روی خود علاقه مند است. نمایش شور انگیز و حضور خردمندانه مردم ساری در استقبال از اندیشه ها برنامه ها و منش های حسن روحانی در خرداد 92 در اجتماع مسجد جامع، مؤید، مبین و مصدق این مدعا است. در عالم واقع این تمایل و کشش را اصلاحات، اعتدال و گریز از تعصب و افراط می نامند. امروز اعتدال، مشخصه فرهنگ ایرانی–اسلامی است.

10. اعتدال به معنای عدول و محافظه کاری در برابر تحول و تغییر نیست. اعتدال مبتنی بر عدل یعنی شاخص ممتاز فرهنگ شیعی و عناصر مهم در هویت ایرانی و اسلامی است. کار بست شیعه هم در عرصه آفرینش، هم در عرصه رفتار فردی و هم در روابط اجتماعی ، معتقد به عدل است و این یعنی باور به برخورداری جهان از نظم و انضباط حکیمانه و لازمه آن، به کارگیری خرد انسان و بسط خردورزی است.

به این اعتبار انتخاب خردمندانه و گزینش واقع گرایانه، معقول و منطقی مردم در صحنه انتخابات آینده مجلس، دور از دسترس نیست و مسیر 24خرداد 92 در 7 اسفند 94 تداوم می یابد.

  نظرات بینندگان
نام:

پست الکترونیک:
متن:

 

پر کردن فرم براي دريافت نظرات الزامي است
 

   

نظر سنجی
گزیده خبرها